70 23 90 10 (hverdager 08:30-15:30) post@maritimkompetansenorge.no

STANDARDVILKÅR FOR BÅTFØRERPRØVEKURS HOS MARITIM KOMPETANSE NORGE

Standardvilkårene gjelder for enhver avtale om båtførerprøvekurs.

Ved påmelding bekrefter deltager/kunden/bestiller å ha lest igjennom og godtatt standardvilkårene for påmelding til båtførerkurs hos Maritim Kompetanse Norge AS (Org.Nr. 913 784 693) eller Maritim Kompetanse Norge AS`s underselskap. Maritim Kompetanse Norge sine gjeldende underselskap er Maritim Kompetanse Sør-øst AS (Org.Nr. 813 079 852) og Maritim Kompetanse Sør-Vest AS (Org.Nr. 914 164 087). Selskapene vil heretter bli kalt MKN eller skole. Kunden bekrefter også å være innforstått med at denne påmeldingen er bindende.

Standardvilkårene gjelder for enhver avtale om båtførerprøvekurs hos MKN.

Avtalen Påmeldingsbekreftelsen og standardvilkår utgjør til sammen avtalen mellom MKN og bestiller. Ved bestilling gjennom vår nettside www.maritimkompetansenorge.no vil angrerettloven være gjeldende.

Påmelding til MKN`s kurs vil alltid være bindende og kursavgiften er særskilt angitt i forbindelse med kurspåmelding og fremgår ellers av til enhver tid oppgitte priser slik de fremgår på vår hjemmeside. Avtalt pris inkluderer lån av PC eller nettbrett til gjennomføring av båtførerprøven, i tillegg til annet nødvendig utstyr i forbindelse med gjennomføring av kurset og båtførerprøven.

Kurset skal bestilles og betales av myndig person.

Kurset betales etter tilvalg ved påmelding, enten direkte via kort, eller ved å få  faktura enten på e-post eller post. Ved faktura per post vil deltaker bli belastet for porto og eventuelle fakturagebyr. Ved forsinket innbetaling av faktura så vil deltaker kunne bli belastet med purregebyr og renter i henhold til gjeldende regelverk. I ytterste konsekvens så vil gjeldende faktura kunne bli oversendt til inkasso.

Dersom kunden ikke får registreringsbevis eller eventuelt faktura sendt til sin innboks så må kunden sjekke søppelpost/spamfilter. Kunden må videre ta kontakt med MKN pr. E-post dersom registreringsbevis ikke har kommet i verken innboks eller søppelpost innen rimelig tid etter påmelding.

Om flere melder seg på i samme påmelding vil bare den kunden som skriver inn sin kontaktinformasjon motta nødvendig kurs- og betalings-informasjon. Denne kunden vil bli regnet som vår kontaktperson. Vi vil forholde oss til denne personen og det vil være denne personens ansvar å videreformidle oversendt informasjon til andre kunder i samme påmelding.   Kunden er selv ansvarlig for at korrekt kontaktinformasjon er registrert ved påmelding.   Eksamensavgift for båtførerprøven kommer utenom kursavgiften og reguleres av Norsk Test AS.

Denne blir regulert årlig. Mer informasjon om Norsk Test AS sine priser og tjenester kan man finne på www.norsktest.noeller www.båtførerregisteret.no. Båtførerregisteret.no vil være spesielt relevant for de som skal eller har gjennomført båtførerprøven.

Kursgarantien gjelder i ett år etter bestilling av første kurs, dersom ikke annet er avtalt. Om deltakeren ønsker nytt kurs etter ett år så må nytt kurs betales i sin helhet dersom ikke tidligere avtale skulle tilsi noe annet. Eksamensavgift/kontinuasjons-avgift til Norsk Test AS vil påløpe uavhengig av kursgarantien.

I tilfelle man benytter seg av kursgarantien og ikke møter på påmeldt kurs uten å gi beskjed ihht. Gjeldende regler for ordinær påmelding, vil man i tillegg bli belastet med 50% av ordinær kursavgift. Tilsvarende vil også gjelde om man ikke møter, uten å gi beskjed, dersom man ikke har møtt tidligere og får muligheten til å delta på nytt kurs med avtale om at man skal slippe ny kursavgift.

Dersom kunden ikke har bestått ved første forsøk og ønsker å delta på nytt kurs så skal kunden ikke melde seg på gjennom det ordinære påmeldingssystemet på vår nettside. Påmeldingen skal enten gjennomføres ved å sende en e-post med henvisning til tidligere kurs og hvilket kurs kunden ønsker å delta på, eller ved å gå igjennom ”kontinuasjons”-påmeldingen på vår nettside.

Dersom kunden mener at kurspakken er mangelfull og avvikende i forhold til bestillingen, så må dette varsles MKN innen en uke etter at bestillingen er gjennomført. Melding om dette skal være skriftlig og rettes til oss enten i form av e-post eller post.

Materiell som kunden får tilgang til ved påmelding eller gjennom kurset skal være unntatt offentligheten og skal kun benyttes av de som er påmeldt på kurs hos oss.

Dersom kunden ønsker å flytte/endre sin påmelding vil det tilkomme en endringsavgift på 250,- i tillegg til tidligere avtalt avgift.

I henhold til angrerettloven § 22 bokstav m er det ikke angrerett på tjenester knyttet til fritidsaktivitet som skal leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom. Uavhengig av det vil kunden ha muligheten til å avbestille sin bestilling mot et avbestillingsgebyr på 400,- så lenge dette skjer 7 dager før kursets start. For avbestillinger som gjennomføres mellom 7 dager før kursets start og 72 timer før kursets start vil kunden bli belastet for halve kursavgiften. Dersom kunden ønsker å avbestille etter 72 timer før kursets start vil han/hun måtte betale kurset i sin helhet. Påmeldinger som gjennomføres innenfor overnevnte tidsrom vil falle inn under den gjeldende tids gebyr, i henhold til gjenværende tid til kursstart. Kunder som har betalt hele kursavgiften, men ikke har hatt anledning til å møte, vil kunne delta på nytt kurs, uten å måtte betale ny kursavgift, til og med ett år etter at første bestilling ble gjennomført.

Kunden plikter å betale kursavgiften i samsvar med de priser og betalingsfrister (senest 14 dagers betalingsfrist) som har fremkommet under påmelding. Dersom kunden mener det er feil på kursavgiften eller at rabattkoder ikke har blitt registrert så skal MKN informeres om dette så snart som mulig og senest ved kursets start. MKN kan ved søknad gi betalingsutsettelse uten gebyr på særskilt grunnlag. Ved sykdom skal legeerklæring fremlegges i original forstand, senest en uke etter sykdomstilfellet inntraff og datert senest dagen etter kursstart. Sykdomstilfeller skal meldes i fra til e-post: post@maritimkompetanse.net før kursstart.

MKN tar forbehold om eventuelle feil på priser, tilbud eller kampanjer. Ved eventuelle feil i bestillingen som kunden innså, og/eller burde ha innsett, plikter kunden å varsle.

En eventuell refusjon av innbetalt kursavgift, uavhengig av om det kommer som følge av avmelding, avlyst kurs, sykdom eller annet, vil skje i løpet av de første dagene i påfølgende måned, etter at refusjonen er registrert. Det må påberegnes en behandlingstid på inntil syv virkedager før refusjonen blir registrert.

Kunden plikter å møte på kurs til rett tid og skal ikke være i ruspåvirket tilstand. MKN forbeholder seg retten til å kunne avvise deltakere som ikke møter presis eller er ruspåvirket uten refusjon av kursavgiften.

MKN er ikke ansvarlig for kundens eiendeler før, under eller etter kurset.

Påmelding vil alltid være binde til våre kurs. Før kursstart bør hver enkelt kunden se over eventuelt tilsendt kursmateriell og kunden skal lese over og etterfølge informasjon som blir gitt før kursstart. Det er begrenset antall plasser på våre kurs, og vi vil ta forbehold om ledig plass. Ved behov så kan kurset flyttes til nærliggende godkjente lokaler. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall påmeldte på oppsatte kurs vil vi forbeholde oss retten til å avlyse kurs. Om kurset blir avlyst eller må avbrytes på grunn av uforutsette og alvorlige forhold (Force majeure/personlige force majeure) vil kunden bare bli belastet for tilbudt undervisning.

MKN vil ha en fortløpende oppdatering av båtførerkurset og ekstramateriell relatert til kurset, og vil også garantere for kurset, undervisningen og innholdet. Kunden skal bare forholde seg til instruktøren under selve kurset. I tilfelle kunden ønsker å kontakte oss før eller etter kurset, så skal dette gjøres enten via kontaktskjema på våres nettside, oppgitt e-postadresse/telefonnummer på våres nettside, eller via Facebook.

Båtførerkurset og båtførerprøven som MKN tilbyr er i utgangspunktet to uavhengige produkt. Kunden kan derfor, om ønskelig, delta på bare MKN`s båtførerkurs, men vil fortsatt bli belastet for hele kursavgiften.

Klager skal rettes skriftlig til MKN innen rimelig tid. Ved eventuelle tvister vil Norsk rett være gjeldende. Tvister mellom MKN og kunder skal forsøkes løst i minnelighet. I tilfelle forhandlinger ikke fører frem skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Sunnmøre tingrett som verneting.

MKN forbeholder seg retten til å endre standardvilkårene uten nærmere varsel.