70 23 90 10 (hverdager 08:30-15:30) post@maritimkompetansenorge.no

Dersom du føler deg usikker på noe av stoffet i denne artikkelen, så vil vi anbefale deg å gjennomføre et båtførerkurs. Vi blir selvsagt ekstra glad om du ønsker å delta på et av våre kurs, i tillegg til at vi føler oss trygge på at vi skal gi deg et godt grunnlag å bygge videre erfaringer på.

Sjøveisreglene
For å forebygge sammenstøt mellom båter har sjøfartsdirektoratet fastsatt ett internasjonalt regelverk som må følges av alle båtførere. I tillegg til dette er regelverket i Norge supplert med noen tilleggsbestemmelser som gjelder for norske farvann. Dette regelverket kan man finne i Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen, eller bedre kjent som sjøveisreglene. I dette kapittelet vil vi ta for oss den delen av sjøveisreglene som er spesielt viktig å kunne for å ferdes på havet og for å kunne bestå båtførerprøven.

Vikeregler
Når du ferdes på sjøen vil du alltid ha vikeplikt for båter som kommer i fra styrbord (høyre). Dersom du har kryssende kurs med ett annet fartøy så skal du legge deg ut til styrbord og passere bak det andre fartøyet. Dette skal gjøres i god tid og skal vises med en tydelig kurs og/eller fartsendring.

Ved en vikesituasjon med motsatte kurser skal begge fartøyene legge seg ut til styrbord og passere hverandre med babord mot babord. For å forsøke å unngå at slike situasjoner oppstår så skal du holde så langt ut i leiens styrbord yttergrense som er mulig uten at det er til fare for en sikker navigasjon.

Dersom en motorbåt kommer i en vikesituasjon med en seilbåt, så vil motorbåten alltid ha vikeplikt for seilbåten så lenge seilbåten bruker seilet som fremkomstmiddel. I tilfelle seilbåten ikke benytter seg av seilet vil den bli definert som en motorbåt.

Fritidsbåter, altså både motorbåter og seilbåter skal i trangt farvann alltid vike for nyttefartøy (Ferger, lasteskip e.l.) uavhengig av hvilken retning nyttefartøyet kommer i fra.

Lanterner og flagg
For å unngå sammenstøt mellom fartøy er det viktig at alle som ferdes på sjøen blir sett og også ser andre. Derfor er det viktig at alle fartøy med seil eller motorframdrift skal bruke sine navigasjonslanterner i fra solnedgang til soloppgang, eller også om dagen dersom sikten er redusert. Hvilken navigasjonslanterne hver enkelt fartøy skal ha er avhengig av båttypen og størrelsen på båten.

Her kan du se ett eksempel på en normal lanterneføring for en motorbåt under 50 meter. Her er det krav til en hvit topplanterne som kun kan sees på forsiden av båten (225), to sidelanterner (en på hver side av båten) der begge er 112,5 hver (Lanternen som er på babord side av båten skal være rød, og lanternen på styrbord side av båten skal være grønn) og en hvit akterlanterne (135). Akterlanternen er den eneste lanternen du kan se på baksiden av båten. Dersom du ser akterlanternen på en annen båt så betyr dette at du er ett innhentende fartøy og må rette deg etter gjeldende regler for innhenting, men dersom du ser sidelanternen, så skal du rette deg etter vanlige vikeregler.

Dersom båten er over 50 meter så skal den benytte sag av nesten samme lanterneføring som under 50 meter. Den eneste forskjellen vil være at der er to topplanterner istedenfor bare en.

Seilbåter skal ikke ha en vanlig hvit topplanterne, men de skal fortsatt ha styrbord og babord sidelanterne i tillegg til akterlanterne. Se eksempelet til høyre.

Signalflagg
Dersom en båt har dykker nede så skal det  vises med signalflagg ”A” (Alfa). Når en båt har hevet dette flagget så betyr det som sagt at de har dykker nede, men også at andre båter skal holde god avstand og gå med sakte fart.

Sjømerker
Sjømerkene har til oppgave å vise deg hvor det er trygt å ferdes på sjøen. De kan brukes som referansepunkt slik at mann vet hvor mann er i forhold til sjømerkene, eller de kan brukes for å finne ut hvor skjulte farer befinner seg.

Stake
En stake eller jernstang som den også kan bli kalt har til hensikt å merke opp ett skjær, skvalpeskjær eller en grunne. De kan også ha en peker på toppen som skal peke i den retningen som leia går, eller den siden av staken der det er dypest vann eller der det er tryggest å seile. I sjøkartet vil en stake være oppmerket med et av de to tegnene på bildet til høyre. Det øverste vil være en stak som står på en grunne, og det nederste vær være en stake som står på et skvalpeskjær.

Lateralmerker (Sideavmerkingsbøyer)
Hovedoppgaven til lateralmerkene er å merke opp ytterkantene av leia. Leia er ”veien” for båter og kan på en måte sammenlignes med bilveien for en bil på land. Det fins to typer lateralmerker. Det ene er styrbord lateralmerke, dette merket er grønnfarget og spist på toppen. Det andre sjømerket er babord lateralmerke, det er rødfarget og butt på toppen. Dersom man følger leias hovedretning så skal mann alltid ha styrbord lateralmerke på styrbord side av båten og babord lateralmerke på babord side, men om mann går i mot leias hovedretning så blir det omvendt. Under kan du se hvordan de to lateralmerkene ser ut både i virkeligheten og i kartet. I midten kan du se hvordan leias hovedretning er oppmerket i kartet. For å gjøre det enklere å lære seg hvilken side mann skal ha lateralmerkene på i forhold til sin egen båt, så kan man tenke seg at pilen er din egen båt, og at den røde og grønne rundingen skal være rettet mot samme farge dersom mann følger hovedretningen og dersom man går i mot hovedretningen så blir det rød runding (lanterne) mot grønt lateralmerke og grønn runding (lanterne) mot rødt lateralmerke.

Kardinalmerker
Det fins fire typer kardinalmerker. Navnet på disse er nordmerke, østmerke, sørmerke og vestmerke. Hensikten med de fire sjømerkene er å merke opp en bestemt fare og/eller vise til en trygg side å passere det bestemte merket på. Ett nordmerke skal passeres på nordsiden, ett østmerke på østsiden, ett sørmerke på sørsiden og ett vestmerke på vestsiden. I virkeligheten vil merkene se ut som på figuren ved siden av. Ett nordmerke vil altså være svart øverst og gult nederst. Østmerket er svart øverst, gult i midten og svart nederst. Sørmerke er gult øverst og svart nederst, og vestmerket er gult øverst og nederst og svart i midten. I kartet så vil gulfargen være nyttet ut med hvitfarge i tillegg til at der vil stå for eksempel ”BYB” ved siden av. BYB står da for Black, Yellow, Black – altså ett østmerke. Når det er mørkt eller nedsatt sikt vil hvert enkelt kardinalmerke ha sinn egen lyskarakteristikk. Ett østmerket har tre blink, sørmerket – seks blink pluss ett langt, vestmerket – ni blink og nordmerket blinker kontinuerlig.

Spesialmerker
Spesialmerke blir ofte brukt til å merke opp rekreasjonsområder, badeplasser eller for å regulere fart. I kartet vil spesialmerke være merket med bokstaven ”Y” som står for ”Yellow” ettersom disse alltid er gule. Spesialmerkene vil ofte vise til enten en tillatt maksfart (som vist på bildet) eller ett gult kryss. Dersom disse står ved en offentlig badeplass, så vil der være en fartsbegrensning der det er maks fem knop for båter som er nærmere enn 50 meter i fra bøyen. Det er også forbudt  å passere bøyerekken som merker opp en badeplass.

Symboler i kartet

Skvalpeskjær og grunner
Ett skvalpeskjær er en grunne som ligger like i vannoverflaten. Den er bare synlig i mellom tørrfallsgrensen og lavvann. På grunn av at den ligger like i vannoverflaten vil den være nesten umulig å få øye på ved havblikk. I kartet er den merket som ett kryss med en prikk i hvert hjørne.

Grunne er ett område i havet som ligger lavere enn tørrfallsgrensen og over ti meters dyp. Denne vil med andre ord ikke vises i fra overflaten. I tillegg til å bli merket med ett ”plusstegn” så står der alltid angitt dybden i meter ved siden av.

Broer og luftspenn
I kartet vil broer være oppmerket som vist på bildet på siden. Friseilingshøyden vil være angitt i meter, og vil være merket med to parallelle svarte streker over og under høyden. På bildet på siden så vil altså friseilingshøyden være 1,7m ved høyeste høyvann (HAT). Tilsvarende vil det være med luftspenn, men i kartet vil dette være merket med en rød stiplet linje, og friseilingshøyden vil stå med røde tall på ved siden av.

Kabel og rørledning
En undervannskabel vil være oppmerket som en rød linje som går sikksakk på havbunnen (som vist på bildet under). En rørledning vil være merket som en stiplet linje med en prikk i enden av hver strek. Begge disse vil ligge på havbunnen.

Fyrlykter
Fyrlykter kalles også sektorfyr eller ledfyr. Disse har som formål å vise hvor det er trygt å seile, og hvor det er mindre trygt å seile i mørket. Sektorlyset som kan sees fra fyrlykten er enten hvit, rød eller grønn. Hvit sektor vil signalisere ”rent” farvann, mens rød og grønn sektor vil signalisere ”urent” farvann. På tross av dette så må man alltid ha kontroll over hvor man er i sjøkartet. I kartet vil fyret være merket med en femkantet stjerne og sektorene vil ha sitt utspring i fra denne stjernen (Se bilde).

For å kunne kjenne igjen ulike fyr i mørket så har vært enkelt fyr sin egen lyskarakteristikk. Lyskarakteren er den måten lyset på en fyrlykt oppfører seg i løpet av en bestemt periode før den vil gjenta seg selv. Lyskarakterer kan deles inn i fire hovedtyper (som vist på figur) F – Fast, OC – Okkulterende, Iso – Isofase og Fl – Blink. En typisk lyskarakter vil kunne se slik ut – ”Oc(2) 10s”. Det betyr da at lykten er gruppeokkulterende (lenger lysperiode enn mørkeperiode), hele perioden varer i 10 sekund med 2 formørkelser i løpet av den tiden.

Promille til sjøs
Når du drikker alkohol så blir blodårene som ligger like under huden utvidet, dette vil igjen føre til at mer blod strømmer igjennom blodårene, dermed vil blodet bli raskere nedkjølt noe som igjen vil føre til raskere nedkjøling av kroppen og raskere utmattelse.

Promillegrensen til sjøs er 0,8.

Flyteutstyr
Det er krav til å ha ett flytemiddel lett tilgjengelig ombord i båten til hver person. Godkjent flyteutstyr er også påbudt å ha på seg ombord i båter under 8 meter som er i fart. Kravet til flyteutstyret er at det skal være varig merket med enten godkjenning, typegodkjenning eller varedeklarasjon.

Kontakt ved nødsituasjoner
Dersom du skulle være så uheldig å komme bort i en nødsituasjon så kan du sende ut nødsignal når skipsfører mener at det er en overhengende fare for liv eller skip. For å få raskt hjelp som mulig så er det viktig å vite hvem du skal kontakte og hvordan. Dersom det er andre båter i nærheten så kan du forsøke å vifte med armene. I tilfelle det ikke er andre båter som kan få øye på deg så kan du forsøke å ta kontakt med en kystradiostasjon. For å få kontakt med en kystradiostasjon så kan du ringe 120 på din mobiltelefon. I tilfelle du skal ferdes utenfor dekningsområdet til mobiltelefonen så kan det være lurt å ha en VHF ombord. Da kan du kontakte alle andre fartøy med VHF ved å kalle på kanal 16. Kanal 16 er en internasjonal nød og kallefrekvens, og er påbudt å lytte på for alle med VHF ombord.

Farer ved høy fart
Ved høy fart så er du utsatt for større risiko dersom du skulle komme ut for en ulykke. Du vil ha kortere reaksjonstid og vil i tillegg få tunnelsyn noe som føre til større problemer med å oppfatte alt som skjer rundt deg. Det kan derfor være en fordel å være flere personer som holder god utkikk. Alle ombord bør ha på seg flytemiddel og fører bør benytte seg av dødmannsknapp. Ved bruk av elektrisk navigasjon så vil der også være fare for en forsinkelser på systemet som blir benyttet.

Sjøvettreglene

  1. Tenk sikkerhet (Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.)
  2. Ta med nødvendig utstyr (Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.)
  3. Respekter vær og farvann (Båten må bare benyttes under egnede forhold.)
  4. Følg sjøveisreglene (Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.)
  5. Bruk Redningsvest eller flyteplagg (det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.)
  6. Vær uthvilt og edru (Promillegrensen er 0.8 når du fører båt.)
  7. Vis hensyn (Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.)

Dersom du ønsker å laste ned våres lærehefte så kan du laste ned filen som ligger under.